disclaimer
verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Onze aankoop- en verkoopsvoorwaarden hebben altijd voorrang op de aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de klanten-kopers. Onverminderd de toepasselijkheid van schriftelijk toe te stane bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op onderhavige algemene voorwaarden, zijn laatstgenoemde van toepassing behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen en bij voorrang op voorwaarden opgenomen in alle latere documenten van de klanten-kopers van de REO Veiling.

Door op de REO Veiling te kopen aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan zijn eigen algemene voorwaarden. Het feit dat de algemene voorwaarden niet in de werkelijke moedertaal van de koper zijn opgesteld, doet hieraan geen afbreuk.

De nietigverklaring door de rechtbank van één van de hierna volgende voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOP

De koper koopt op het nummer, hem door de directie van de REO Veiling aangeduid. De kopers en hun gevolmachtigden worden geacht bij elke aankoop zich te onderwerpen aan de veilingreglementen. De klant mag zonder toelating van de directie geen waren kopen op een ander nummer dan datgene dat door de directie werd aangeduid. Bij de klokafdruk wordt het kopersnummer getoond en geregistreerd op alle documenten. Dit is een voldoende bewijs voor de totstandkoming van de koop. De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van het kopersnummer.

Handelstransacties binnen de REO Veiling zijn enkel toegelaten voor producten die afkomstig zijn van de veiling. Voor verkoop of verhandeling op onze terreinen, van producten niet afkomstig van de REO veiling is steeds een voorafgaande toelating van de directie vereist.

3. LEVERING – AANVAARDING - KLACHTEN

Alle goederen zijn vooraf gekeurd. De geldende voorschriften en lastenboeken zijn ter inzage bij de REO Veiling. De goederen dienen door de koper nagezien te worden op het moment van de lading. Door de totstandkoming van de koop aanvaardt de koper eveneens de keuring.

Alle goederen en waren zijn verkocht en geleverd af bedrijf REO Veiling. Zelfs franco FOB of CIF verzonden goederen, reizen op risico van de koper. De waren zijn geleverd en aanvaard bij het neerzetten aan de laadkaaien en/of laadzones van de REO Veiling waardoor meteen elk risico overgaat op de koper. De koper is verplicht de gekochte waren op de dag van aankoop zelf te komen opladen aan de hand van ladingsbonnen of pro-forma facturen. Na het opladen van de goederen of twee uur na de verkoop worden geen klachten meer aanvaard inzake hoeveelheid, eenvormigheid en kwaliteit van de goederen. Alleen in uiterste gevallen, en dan nog binnen de 48 uur, kunnen klachten nopens de kwaliteit worden aanvaard. Klachten moeten bij de hoofkeurder of de directie worden ingediend.

De REO Veiling is niet aansprakelijk voor storingen die zich voordoen bij levering ten gevolge van omstandigheden die worden beschouwd als overmacht zoals algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, ongevallen, machinebreuk, overstromingen, enz… Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Klachten die betrekking hebben op de inhoud van een factuur schorsen de betalingstermijn niet.

4. BIJKOMENDE KOSTEN

De kosten verbonden aan de aankopen en de verkopen worden gefactureerd volgens het tarief vermeld op de voorzijde van het aankoopborderel of factuur. Deze tarieven en wijzigingen van tarieven zijn vooraf medegedeeld en genoegzaam bekend en aanvaard door de koper.

De prijzen worden altijd berekend af bedrijf REO Veiling. Alle lasten, o.m. van verpakking, lading, vervoer, verzekering, zijn altijd ten laste van de koper. De prijzen worden altijd in euro uitgedrukt en de koopsom kan slechts in euro worden betaald.

5. BETALING

Behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, zijn onze facturen onmiddellijk bij ontvangst contant betaalbaar. Bij niet contante betaling door de koper worden kosten aangerekend en wel als volgt: de betaling van de facturen moeten uitgevoerd worden ten laatste tegen de dinsdag van de week X+2 voor de aankopen van de week X (=de tweede dinsdag die volgt op de week van aankoop). Indien de koper niet betaald heeft op de dinsdag van de week X+2, worden automatisch en van rechtsweg kosten-rente aangerekend a rato van 0,20% op het volledige verschuldigde bedrag, waarbij iedere begonnen week voor een volledige week wordt aangerekend. De uiterste betalingstermijn is gesteld op de dinsdag van de vierde week volgend op de week van aankoop (=de dinsdag van de week X+4). Na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten aangerekend (6 % op jaarbasis, aanrekening om de twee dagen). Ingeval van niet betaling op de vervaldag van uitstaande vorderingen, volgt een koopverbod en behoudt de REO Veiling zich het recht om de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering en ieder order of lopend contract te annuleren of minstens op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen zijn aangezuiverd.

Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verbintenissen verleent de koper aan de REO Veiling een betalingsgarantie op eerste verzoek waarvan de omvang voor iedere koper afzonderlijk bepaald wordt door de directie. De REO Veiling behoudt zich het recht voor om deze waarborg aan te passen indien zij dit nodig acht, zelfs na levering van de goederen en zelfs indien de bovenvermelde betalingstermijnen nog niet zouden verstreken zijn, indien na het totstandkomen van de koop blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en onder meer in de volgende gevallen : de weigering of een beperking bij een kredietverzekering , het vragen van betalingsfaciliteiten, vertraging bij RSZ en BTW enz… De in dit artikel vermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Ongeacht het bovenstaande moet de som van de nog te betalen facturen steeds kleiner zijn dan het bedrag van de kredietlimiet of van de eventuele bankwaarborg, welke van de twee de hoogste is.

Schuldvergelijking : de REO Veiling heeft het recht om schuldvorderingen tegenover een koper of producent te compenseren met eventuele vorderingen van de koper of producent ten hare opzichte. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de REO Veiling kan de koper of de producent geen enkele schuldvergelijking inroepen, welke ook de rechten of de vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden.

6. CONVENTIONELE INPANDGEVING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle leveringen een geheel vormen en als zodanig dienen als pand voor de betaling van de schulden ingevolge deze leveringen, ook met betrekking tot andere leveringen dan deze die het voorwerp uitmaken van huidige factuur.

7. VERPAKKING – MISBRUIK – WAARBORG

De goederen zijn bij levering verpakt in het oorspronkelijk verpakkingsmateriaal – herbruikbaar (kisten, paletten) en eenmalig bruikbaar – dat ter beschikking gesteld door de REO Veiling, en dat een merkteken draagt dat enkel voor de oorspronkelijk verpakte goederen geldt.

Het verpakkingsmateriaal mag zonder toestemming van de REO Veiling niet door de producent of koper worden gekopieerd, nagebootst, vermenigvuldigd, verhuurd, verkocht, uitgeleend, doorgegeven aan of ter beschikking gesteld aan derden. Het verpakkingsmateriaal voorzien van een merk van de vennootschap en/of van het merk REO of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond Belgische Tuinbouwveiling "V.B.T" en van de "Kistenpool V.B.T.", of van het gemeenschappelijk merk Flandria, mag enkel voor de hierna vermelde doeleinden gebruikt worden. Elk ander gebruik wordt als misbruik beschouwd.

A. Wat de producenten-vennoten betreft:

  • Voor de afname op de veiling met het oog op de aanvoer van land- en tuinbouwproducten.
  • Voor de aanvoer zelf van hun producten naar de REO Veiling.

B. Wat de kopers betreft:

  • Alle verpakkingsmateriaal: voor de verpakking van aankopen bij de veiling en voor verdere verhandeling van de in de verpakking gekochte koopwaar tot aan de verbruiker, op voorwaarde dat de verhandelde koopwaar bij de veiling gekocht werd in de verpakking.
  • Herbruikbaar verpakkingsmateriaal: eveneens voor de teruglevering van de verpakking aan de REO Veiling.

Het verpakkingsmateriaal mag door de koper niet ter beschikking gesteld worden van de producent.

Elk regelmatig vastgesteld misbruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal/kisten wordt gesanctioneerd met de betaling van een geldboete, forfaitair vastgesteld op € 12,50 per misbruikt stuk verpakkingsmateriaal/misbruikte kist. Het misbruik mag bewezen worden met alle middelen van recht. Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de eventuele andere regelmatige gedane vaststellingen zal een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte vaststelling gelden als voldoende bewijs van misbruik. Het herbruikbaar verpakkingsmateriaal moet na gebruik in goede staat, niet bevuild noch beschadigd onmiddellijk opnieuw ter beschikking gesteld worden van de veiling.

De producenten en de kopers betalen voor het gebruik van het herbruikbaar verpakkingsmateriaal een waarborgsom zoals vermeld op de voorzijde van de afrekening en de facturen. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien het verpakkingsmateriaal uiterlijk binnen de vijftien dagen na terbeschikkingstelling door de veiling wordt ingeleverd, in goede staat, niet bevuild noch beschadigd. De REO Veiling behoudt zich het recht de waarborgsom als onherroepelijk en door haar als definitief verworven te beschouwen wanneer het verpakkingsmateriaal nog niet ingeleverd is binnen een maand na de terbeschikkingstelling door de veiling. Voor speciale gevallen, zoals verzending naar het buitenland, kunnen door de directie schriftelijke afwijkingen op de inleve-ringstermijn worden toegestaan.

De koper mag niet meer verpakkingsmateriaal inleveren en de veiling moet in geen geval meer verpakkingsmateriaal terugnemen dan het aantal stuks zoals blijkt uit zijn aankopen op de REO Veiling.

Uitzonderingen op deze regels zijn :

  • Paletten worden maar terugbetaald in zoverre de inlevering ervan gepaard gaat met de inlevering van de oorspronkelijke herbruikbare verpakkingen op deze palet. De paletten afkomstig van transacties met verloren verpakking worden wel terugbetaald. De koper aanvaardt de door de REO Veiling gemaakte berekening. -
  • Herbruikbare kisten die geen eigendom zijn van de REO Veiling maar via een andere derde ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld Europool System), worden maar terugbetaald in die mate dat deze derde deze kisten verder terugneemt. De koper schikt zich ook naar de gebruiksvoorwaarden gesteld door deze derde.
  • In zoverre niet strijdig met de vorige bepalingen kunnen kisten van "Europool System" onbeperkt ingeleverd worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De veiling draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke schade ten gevolge van of veroorzaakt door producten of voorwerpen van producenten, kopers of derden die zich al dan niet rechtmatig op de veilingterreinen bevinden. Buiten de uren van verkoop van de veiling mag de koper zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van veiling geen goederen (gekochte waar, vrachtwagens, personenwagens, transport- of ander materieel, verpakkingsmateriaal producten van derden,…) verhandelen of achterlaten op het veilingterrein of in de loodsen.

Het is verboden om verpakkingsmateriaal van derden of verpakkingsmateriaal zonder merk van de vennootschap of van de gemeenschappelijke merken van het Verbond Belgische Tuinbouwveiling "V.B.T." of van het gemeenschappelijk merk Flandria, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de REO Veiling op de veilingterreinen of in de loodsen binnen te brengen of achter te laten.

9. PLAATS VAN UITVOERING, TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENREGELING

De plaats van uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de zetel van de REO Veiling. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevoegd. De REO Veiling behoudt zich het recht voor afstand te doen van de rechtsmacht, zonder aan de overige voorwaarden te verzaken.

Ces conditions générales d'achat et de vente peuvent être obtenues en français sur simple demande. Toutefois, les termes du texte rédigé en langue néerlandaise ont toujours priorité sur la traduction qui en est faite en langue française.