Disclaimer

Inhoud

REO Veiling heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. REO Veiling is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door REO Veiling verstrekte informatie. Daarnaast is REO Veiling op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van REO Veiling te kunnen raadplegen. De informatie op de website van REO Veiling wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving  worden aangebracht. Voor zover de website van REO Veiling hyperlinks bevat van andere websites, staat REO Veiling niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Auteursrechtelijk beschermd

De site van REO Veiling, alsook alle bestanddelen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om de teksten, lay-out, foto’s, tekeningen, films, grafieken of andere elementen te exploiteren, verhuren, uitlenen, kopiëren, wijzigen, vertalen onder welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch of door andere middelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van REO Veiling. Hetzelfde geldt voor de opvraging van en het eventuele gebruik van gegevens uit de databank.

Merken en handelsnamen

Alle benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam van REO Veiling, zijn merken en/of handelsnamen die eigendom zijn van REO Veiling of waar zij gebruik mag van maken en die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of het gebruik van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van REO Veiling.

TOP