Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de “Coöperatieve Veiling Roeselare CVBA” (hierna genoemd “REO Veiling”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.REO Veiling.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen de REO Veiling en haar klanten, prospecten en business partners.

De REO Veiling wenst te benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de REO Veiling verzamelt, alsook over de wijze waarop de REO Veiling deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aankopen of verkopen van goederen, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook, enige communicatie met de REO Veiling impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en de cookie policy van de REO Veiling.

Soorten persoonsgegevens:

De REO Veiling kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 •      Naam
 •      Voornaam
 •      Persoonlijk adres
 •      E-mailadres
 •      Telefoonnummer (vast/gsm)
 •      Geboortedatum
 •      Bedrijfsnaam
 •      Klantnummer (koper, leverancier, producent)
 •      Bedrijfsadres
 •      Functie binnen de onderneming
 •      Facturatieadres
 •      Rekeningnummer
 •      Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 •      Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan de REO Veiling (bv. tijdens correspondentie)

De REO Veiling verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal de REO Veiling, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, vanuit welk land u de Website bezoekt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat de REO Veiling toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens:

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 •      Een samenwerking met de REO Veiling als koper, producent, leverancier, relatie
 •      Bezoek van de Website
 •      Correspondentie met en uitgaande van de REO Veiling (bv. in kader van een aankoop of verkoop)
 •      Het uitwisselen van business cards
 •      Controles (bv. keurmerken)
 •      Het opvragen van een offerte
 •      Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)

Gebruik persoonsgegevens:

De REO Veiling kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 •      Follow-up na een meeting
 •      De uitvoering van de overeenkomst
 •      Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 •      Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 •      Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 •      Het opstellen van statistieken
 •      Communicatie met betrekking tot vraag en aanbod
 •      Ondersteuning op basis van teeltregistraties
 •      Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktstudies
 •      Tracering
 •      Communicatie met keuringsorganisaties

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden:

De REO Veiling zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verkopen van de goederen en/of het verlenen van diensten door de REO Veiling en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het leveren van goederen en het verwerken van betalingen). Indien het noodzakelijk is dat de REO Veiling in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat de REO Veiling uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 •      Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer de REO Veiling hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 •      Wanneer de REO Veiling of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke de REO Veiling heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal de REO Veiling uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart de REO Veiling uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met dpo@reo.be of via het contactformulier met als onderwerp “privacy” voor de uitoefening van uw privacy rechten:

 •      Recht op toegang tot de persoonsgegevens die de REO Veiling mogelijks over u beschikt;
 •      Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 •      Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 •      Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •      Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 •      Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen commerciële mailing meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in dergelijke e-mail van de REO Veiling.

Beveiliging persoonsgegevens:

De REO Veiling verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De REO Veiling zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in het eigen datacenter (binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van de REO Veiling, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan de REO Veiling in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens:

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring:

De REO Veiling is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging is te vinden op de Website en/of de Privacy Verklaring.

Andere websites:

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is de REO Veiling verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer de REO Veiling:

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop de REO Veiling uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 •      Via e-mail: dpo@reo.be of info@reo.be;
 •      Via de post: Coöperatieve Veiling Roeselare CVBA, Oostnieuwkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare, België.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop de REO Veiling deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

TOP