Woord van de voorzitter

Beste lezer

Deze week vonden de jaarvergaderingen van de overkoepelende veilingorganisaties VBT, LAVA en KDT plaats. Deze gezamenlijke vergadernamiddag blijft een uniek moment om de collega-bestuurders van de andere veilingen, beleidsverantwoordelijken en stakeholders uit onze sector te ontmoeten.
Tijdens een algemene presentatie gebracht door Pieter Bousemaere, docent bij Vives, werd ingegaan op de klimaatverandering. Naast de oorzaken kwam ook de brede maatschappelijke impact aan bod. Het is verhelderend voor de land- en tuinbouw om te horen dat het verslavend gebruik van fossiele brandstof en het massaal kappen van bossen, meestal in functie van ‘energie’-teelten, voor meer dan 80% de oorzaak zijn van de vastgestelde klimaatsverandering. In vergelijking met deze vaststelling is de impact van de landbouw marginaal. Herkauwers waaronder koeien, die de laatste maanden vaak als de boeman aangewezen werden, hebben slechts een marginale impact. Wat echt het tij kan doen keren is een drastische energieshift naar écht duurzame energiebronnen, dit betekent zonne- en windenergie.

Voor Vlaanderen betekent de klimaatverandering vooral dat we meer en vooral met minder regelmaat neerslag krijgen. Het is dan ook bemoedigend dat Bart Naeyaert, onze gedeputeerde van landbouw, in zijn beleidsplan voor de komende West-Vlaamse legislatuur onder andere inzet op een breed waterplan. Water echt bufferen in nauwe samenwerking met de land- en tuinbouw en dit water ook ter beschikking stellen van de land- en tuinbouw in drogere perioden, is essentieel in een provincie waar de land- en tuinbouw aan de basis liggen van een breed economisch weefsel. Het agro-voedingscomplex is in West-Vlaanderen immers economisch te belangrijk om dit aan toevallige weersomstandigheden over te laten.

Vanuit de West-Vlaamse deputatie inzetten op het bufferen van water in het belang van de bevolking kan echter maar waardevol zijn voor het agro-voedingscomplex als ook op elk niveau van de Vlaamse administratie constructief en samen met de land- en tuinbouw nagedacht wordt over oplossingen. Het waterafschakelplan zoals het nu voorligt, is immers de basis voor een wateroorlog tussen sectoren als dit eventueel moet ingevoerd worden. Ook de vaak absurde regelgeving rond het gebruik en de kostprijs van water is een absolute belemmering om samen naar een echte “watershift” te evolueren in West-Vlaanderen. Meer dan tijd om met zijn allen echt te durven nadenken over de noden van de bevolking en de mogelijkheid om die te koppelen aan “wateropportuniteiten” voor de land- en tuinbouw. 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter

TOP