Woord van de voorzitter

Beste lezer

In de voorbije week hebben we de extreme zomerwarmte achter ons gelaten. Een vrij lange periode van extreme hitte en nauwelijks nachten die zorgden voor afkoeling hebben in heel wat teelten gezorgd voor productschade en kwaliteitsverlies. In de moeilijke marktomstandigheden die we voor een aantal teelten kennen, zet dit extra druk. Blijven inzetten op kwaliteit en houdbaarheid is dan ook essentieel om het vertrouwen in ons product te behouden.

Tijdens de voorbije week werd door het bestuur en de directie nagedacht over onze werking vanaf het najaar. Hierbij stond centraal dat we maatschappelijk blijvend zullen geconfronteerd worden met haarden van Covid-19 besmetting. Dit zal de communicatie met onze achterban blijvend beïnvloeden, maar zal evenzeer een andere commerciële aanpak vragen. Ik vond het dan ook belangrijk dat tijdens de voorbije raad van bestuur beide aspecten uitgebreid aan bod kwamen.

In de voorbije week werd de grote vergaderzaal zo ingericht dat, rekening houdend met een aantal voorzorgsmaatregelen, er kan vergaderd worden met een groep van ongeveer 20 personen. Deze vergaderaccommodatie wordt in eerste instantie voorbehouden voor overleg met en binnen de REO Veiling. Dit moet toelaten om onze traditionele werking met de besturen van de verschillende werkgroepen terug op te starten. Daarnaast wordt nagedacht over mogelijkheden om jullie als producenten vlot te bereiken. Productvergaderingen met meer dan 20 personen zullen tijdens de volgende winter hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn. Vanuit de REO Veiling wordt gewerkt aan mogelijkheden om jullie als producenten interactief te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan korte vergaderingen met leden die zich vooraf dienen aan te melden of aan interactieve communicatie via het internet. Stilaan zijn we ervan overtuigd dat een hybride werking waarbij beide kanalen elkaar versterken kan zorgen voor voldoende dynamiek.

Ook in het kader van marketing en commercialisatie dient nagedacht te worden over nieuwe formules om onze klanten te bereiken. Stilaan wordt duidelijk dat zowel Fruit Attraction in Madrid als Fruit Logistica in Berlijn niet zullen doorgaan, of in elk geval in een sterk afgeslankte versie zullen plaats vinden. Vraag is dan hoe we ons moeten positioneren als handelspartner in de markt van morgen. Samen met VLAM en de andere voedingssectoren dient nagedacht te worden over de manier waarop internationale contacten morgen gelegd zullen worden en ook hoe bestaande contacten onderhouden worden. Het is belangrijk dat we over de veilinggrenzen heen nadenken hoe we ons als Vlaamse productieregio morgen in de markt willen positioneren, maar evenzeer is het belangrijk als REO Veiling onze commerciële werking tegen het daglicht te houden en na te denken over onze eigen werking in een wereld die meer en meer de fysieke contacten en verplaatsingen probeert te beperken.

Wat voor mij als voorzitter van de REO Veiling belangrijk is, is vast te stellen dat zowel vanuit het bedrijf als de raad van bestuur een duidelijke wil is om dingen op te pakken en in elk geval de werking te borgen naar de toekomst. Ook al weten we dat deze toekomst omwille van de Covid-19 pandemie in elk geval anders zal zijn dan voorheen.

 

Rita Demaré - VoorzitterRita Demaré
Voorzitter 

TOP